Rekisteri- ja tietosuojaseloste

 

Rekisterinpitäjä

 

www.parascbd.fi

Rekisterinpitäjän edustaja

 

 www.parascbd.fi

Tietosuojavastaava

 

 www.parascbd.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito ja tiedon välittäminen asiasta kiinnostuneille.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

 

Rekisterin sisältämät henkilötiedot

 

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi ja sähköpostiosoite.

Tietoja säilytetään rekisterissä 24 kuukautta kunnes ne poistetaan ellei niille ole käyttöä.

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

 

Tietolähteet

 

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse tai muuta kautta, joissa sivuston vierailija luovuttaa tietojaan.

 

Henkilötietojen luovuttaminen ulkopuolisille

 

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista vain siltä osin miten asiasta on erikseen sovittu.

Henkilötietojen siirtäminen EU:n tai ETAn ulkopuolelle

 

Vaadittaessa tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja ei siirretä Yhdysvaltoihin ilman rekisteröityjen nimenomaista suostumusta.

Henkilötietojen säilytysajat

 

Rekisteritietoja säilytetään rekisterissä 24 kuukautta kunnes ne poistetaan ellei niille ole käyttöä.

Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

 

Rekisterin sisältämiä tietoja ei käytetä profilointiin, eikä tietoihin kohdisteta automaattista päätöksentekoa.

Omien tietojen tarkastusoikeus

 

Rekisteriin merkityllä henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä henkilötietoja hänestä on merkitty tai että rekisterissä ei ole häntä koskevia tietoja. Rekisteröity tulee pyytää omien tietojensa tarkastusta rekisterinpitäjältä.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

 

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa tiedon käsittelyä, jos rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden. Tarkoitus on, että käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa tiedon paikkansapitävyyden.

Oikeus tietojen korjaamiseen

 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä korjaa häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

 

Jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä, rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutetun toimistolle).